Vineri, 25 Octombrie 2013 18:19

n datade 19 octombrie peste 5000 de oameni s-au adunat n oara?ul Cmpeni din inima mun?ilor Apuseni unde au formulat Proclama?ia de mai jos.

n acea?i sear? primul ministru (nc?) al Romniei declara n mass-media, c? la Cmpeni s-ar fi constituit un grup infrac?ional. Aceasta ne aduce aminte de 20 decembrie 1989 cnd ?eful statului de atunci, Nicolae Ceau?escu, declara la postul na?ional tv, c? la Timi?oara ni?te grupuri de elemente huliganice au atacat institu?ii ale statului ?i partidului.

Oare istoria se repet??

NU, doar dac? nu am nv??at din gre?elile trecutului.

Dup? aproape 24 de ani de cnd Poporul Romn s-a eliberat de o dictatur?, dar a intrat pe ne?tiute ntr-una ?i mai perfid? ?i mai diabolic?, putem spune c? este prima EMANA?IE a Sufletului Neamului Romnesc, care vine s? reconfirme Dragostea de Libertate ?i puterea de reafirmare a Demnit??ii noastre ca Popor.

Facem un APEL la UNITATE c?tre to?i cei care s-au trezit din "somnul cel de moarte" de a ne ajuta unii pe ceilal?i ?i mpreun? s? ne scutur?m de dictatura care ne-a spoliat n mod sistematic timp de 24 de ani ?i s? NE LU?M ?ARA NAPOI, s-o d?ruim genera?iilor care vin a?a cum ne-a l?sat-o Dumnezeu.

. Noi, locuitorii Mun?ilor Apuseni, aduna?i ast?zi, 19 octombrie 2013, la Cmpeni, ne afirm?m dreptul de a ne decide singuri soarta. n temeiul acestui deziderat legitim proclam?m:
P?mntul, p?durile, p??unile, apa ?i aerul Mun?ilor Apuseni apar?in celor care locuim aici, a?a cum ne-au fost l?sate mo?tenire de str?buni. Avem dreptul ?i obliga?ia s? le transmitem n bun? stare urma?ilor no?tri, pentru ca ?i ei s? se poat? bucura de ele.Locuitorii Apusenilor sunt cei ndrept??i?i s? decid? care e cel mai potrivit mod prin care bog??iile cu care ne-au nzestrat natura ?i bunul Dumnezeu vor fi valorificate n folosul comunit??ii noastre ?i al Romniei!
Via?a n Mun?ii Apuseni nu e u?oar?, dar avem p??uni pe care putem s? ne cre?tem vitele, avem p?duri din care, cu bun? m?sur?, putem lua lemne pentru fabricile noastre de mobil?, nc? mai avem ape curate, peisaje, monumente ale naturii ?i o istorie care atrag zeci de mii de turi?ti n fiecare an. Sunt activit??i de pe urma c?rora locuitorii Apusenilor tr?iesc deja ?i sunt oportunit??i de dezvoltare, care, valorificate cu n?elepciune, pot s? ne asigure un trai bun att nou?, ct ?i copiilor ?i nepo?ilor no?tri.Noi nu cer?im la u?ile altora, al?ii au venit la u?a noastr? ?i ncearc? s? ia ?i s? distrug? ceea ce ne apar?ine!
Din aceste activit??i ?i din dezvoltarea lor se pot colecta taxe ?i impozite care s? fie administrate n folosul nostru ?i al cet??enilor romni. Cerem celor care ne reprezint?, n Consiliile Locale ?i Jude?ene, n Prim?rii, n Parlament ?i Guvern, s? foloseasc? cu responsabilitate deplin? aceste taxe ?i impozite, pentru a construi drumuri, ?coli ?i spitale. Ace?ti bani nu sunt pentru buzunarele lor, ci pentru a asigura dezvoltarea comunit??ilor ?i o via?? fericit? pentru cei care contribuie la buget. Dac? se dovede?te c?, nc?lcndu-ni-se voin?a, ace?ti bani vor fi folosi?i mpotriva noastr?,ne asum?m dreptul de a nu-i mai recunoa?te ca reprezentan?i legitimi ?i ne vom ap?ra a?a cum orice om e ndrept??it s? se apere mpotriva celui care vrea s?-i fac? un r?u!
Orice str?in e binevenit n Mun?ii Apuseni atta vreme ct ne respect? modul de via?? ?i nu ntreprinde nimic n m?sur? s?-l schimbe mpotriva voin?ei noastre. Ne p?str?m dreptul de a lupta mpotriva tututor celor care prin viclenie, ho?ie ?i corup?ie vin aici pentru a fura ce e al nostru ori pentru a distruge resursele naturale ?i istorice de care depinde via?a noastr?.Fericirea ?i bun?starea nim?nui nu se poate baza pe nefericirea ?i s?r?cirea semenilor s?i!
. n considerarea celor enun?ate mai sus, le transmitem guvernan?ilor ?i politicienilor, n mod imperativ, urm?toarele revendic?ri punctuale:

Revendic?rile locuitorilor ??rii Mo?ilor

 1. Respingerea de c?tre Parlament a tuturor proiectelor de lege care prev?d m?suri speciale de expropriere a cet??enilor romni, precum ?i alte m?suri derogatorii de la regimul legal de protec?ie a mediului, patrimoniului cultural, apelor, paji?tilor ?i terenurilor agricole, bunurilor publice etc., n favoarea companiilor miniere de orice tip;
 2. Interzicerea prin lege a utiliz?rii cianurii n activit??ile miniere din Romnia;
 3. Includerea Ro?iei Montane pe lista tentativ? a Romniei pentru UNESCO;
 4. Respingerea de urgen??, prin Hot?rre de Guvern, a acordului de mediu pentru proiectul minier de la Ro?ia Montan?;
 5. Desecretizarea tuturor contractelor ?i actelor adi?ionale ncheiate de c?tre Guvern, referitoare la nstr?inarea, cedarea, concesionarea resurselor minerale ale Romniei;
 6. Demisia ini?iatorilor proiectului de lege special? pentru Ro?ia Montan?: ministrul Marilor Proiecte, Dan ?ova, ministrul Mediului, Rovana Plumb, ministrul Culturii, Daniel Barbu, directorul ANRM, Gheorghe Du?u, precum ?i a premierului Victor Ponta;
 7. Asumarea de c?tre Guvern a expertizei ?i a punctelor de vedere referitoare la proiectul minier de la Ro?ia Montan? exprimate de: Academia Romn?, Asocia?ia Ad Astra, Institutul Geologic Romn, Ordinul Arhitec?ilor din Romnia, Sinodul BOR, Sinodul BRU ?i al celorlalte biserici cre?tine din Romnia, precum ?i de exper?ii independen?i;
 8. Crearea unei Comisii Parlamentare de Anchet? a Afacerii Ro?ia Montan? sub toate aspectele: nstr?inarea z?c?mintelor; acordarea licen?ei; sponsoriz?rile RMGC c?tre institu?ii publice ?i private, ONG-uri, persoane fizice; influen?area deciziilor politice; nc?lcarea unor hot?rri judec?tore?ti definitive; modul n care publicitatea oferit? de companie a afectat libertatea presei ?i dreptul la liber? exprimare etc.;
 9. Refacerea ?i dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Mun?ilor Apuseni ?i acordarea unor facilit??i fiscale ?i de alt? natur? pentru dezvoltarea activit??ilor economice n urm?toarele domenii: turism, prelucrarea lemnului ?i refacerea fondului forestier, cre?terea ?i prelucrarea produselor de origine animal?, apicultur?, alte activit??i specifice zonei;
 10. Adoptarea de c?tre Guvernul Romniei a unor politici publice, ca ?i elaborarea, cu ajutorul societ??ii civile reale, a unei strategii care s? prevad? m?suri n acord cu principiile dezvolt?rii durabile, ale utiliz?rii optime a resurselor, ale conserv?rii patrimoniului cultural-istoric ?i ale sprijinirii ntreprinz?torilor locali;
 11. nceperea de c?tre institu?iile abilitate a cercet?rii penale n cazul persoanelor care au semnat sau au participat la elaborarea ?i avizarea de documente cu privire la proiectul de exploatare minier? de la Ro?ia Montan?;
 12. Interzicerea prin lege a utiliz?rii metodei fractur?rii hidraulice n exploatarea gazelor de ?ist ?i respectarea, n zonele vizate pentru aceast? exploatare, a voin?ei suverane a cet??enilor, cu care ne exprim?m deplina solidaritate.
. Aceasta este voin?a noastr?, a locuitorilor Mun?ilor Apuseni, a oamenilor liberi prezen?i la Marea Adunare de la Cmpeni, exprimat? public ast?zi, 19 octombrie 2013, cu spiritul ?i gndul ndreptate c?tre o dezvoltare durabil?, care s? asigure accesul pentru mai multe genera?ii la toate resursele cu care Dumnezeu ne-a nzestrat.

A?A S? NE AJUTE DUMNEZEU !